Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NEXTORY AB:S ABONNEMANGSTJÄNST

Gällande från och med 2019-03-28

 

1. Inledning

Dessa allmänna villkor utgör en del av avtalet mellan Nextory AB (”Nextory”) och dig som tecknat ett abonnemang för att läsa e-böcker och lyssna på ljudböcker som ingår i Nextorys utbud.

För att teckna abonnemang hos Nextory måste du vara bosatt i Sverige och ha fyllt 18 år eller ha medgivande från vårdnadshavare.

Kunder till Tele2 Sverige AB har möjlighet att teckna abonnemang hos Nextory via Tele2 Sverige AB. I de fallen avviker rutinerna för teckning av abonnemang och för betalning från vad som gäller enligt dessa allmänna villkor. Information om hur abonnemang tecknas via Tele2 Sverige AB, villkoren för detta och om hur betalning sker lämnas av Tele2 Sverige AB.

 

2. Tjänsten

Tjänsten gör det möjligt för dig att läsa de e-böcker och lyssna på de ljudböcker som vid varje tid ingår i det abonnemang som du har tecknat dig för. Du har obegränsad tillgång till e-böckerna och ljudböckerna så länge ditt abonnemang gäller och du väljer själv vilka titlar du vill läsa eller lyssna på. Om du tecknar familjeabonnemang har de personer i din familj som omfattas av abonnemanget motsvarande tillgång till e-böckerna och ljudböckerna.

Nextory gör titlarna tillgängliga för sina abonnenter enligt licensavtal med innehavarna av rättigheterna till titlarna. Nya titlar tillkommer löpande och det förekommer att titlar utgår ur utbudet när licensavtalen med rättighetshavarna löper ut. I Nextorys utbud ingår också äldre titlar som inte längre är upphovsrättsligt skyddade.

För att kunna utnyttja abonnemanget krävs tillgång till en enhet (surfplatta eller smartphone) som är kompatibel med Nextorys teknik och som möjliggör streaming och tillfällig nedladdning av filer för läsning av e-böcker och lyssning på ljudböcker samt en internetuppkoppling. På nextory.se finns information om tekniska krav på enheten. Dessa krav förändras i takt med teknikutvecklingen. Enheter för läsning av e-böcker och lyssning på ljudböcker, internetuppkoppling och trafikavgifter ingår inte i abonnemanget.

Tjänsten tillhandahålls av Nextory. Om Nextory överlåter tjänsten till någon annan har Nextory även rätt att till denne överlåta ditt abonnemang och Nextorys rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med dig om abonnemanget. Nextory har även i andra fall rätt att överlåta eller pantsätta fordringar på betalning till tredje man och att uppdra åt underleverantörer att tillhandahålla delar av tjänsten.  

 

3. Former av abonnemang

Nextory erbjuder olika former av abonnemang. Vilka former av abonnemang som erbjuds varierar över tid.

På nextory.se finns information om de generella former av abonnemang som Nextory vid varje tid erbjuder. Därutöver erbjuder Nextory ibland speciella former av abonnemang, t ex vid tidsbegränsade marknadskampanjer eller vid samarbeten med företag eller organisationer. Till skillnad från de generella formerna av abonnemang kan de speciella formerna av abonnemang vara riktade enbart till vissa kategorier av personer, t ex endast medlemmar i en viss organisation.

Skriftlig information om de särskilda villkor som gäller för ett specifikt abonnemang lämnas innan du tecknar abonnemanget och bekräftas med e-post till dig efter att du tecknat abonnemanget.

De särskilda villkoren för det specifika abonnemanget utgör en del av avtalet mellan Nextory och dig och kompletterar således dessa allmänna villkor. Om de särskilda villkoren för det specifika abonnemanget avviker från bestämmelserna i dessa allmänna villkor har de särskilda villkoren företräde.

Om inte annat anges i de särskilda villkoren för ett abonnemang kan du själv välja vilken form av abonnemang du vill ha och du kan när som helst byta till en annan abonnemangsform. Om du byter till en abonnemangsform med en högre kostnad sker uppgradering omgående efter bytet, men du betalar den högre kostnaden först vid nästa betalningstillfälle. Om du byter till en abonnemangsform med en lägre kostnad behåller du ditt befintliga abonnemang under den tid som du redan betalat för och det nya abonnemanget gäller från och med den därpå följande debiteringsperioden.  

Om du byter till en abonnemangsform med en lägre kostnad kan konsekvensen bli att du inte längre har tillgång till samma utbud av e-böcker och ljudböcker som tidigare och/eller att den eller de av dina familjemedlemmar som inte omfattas av den nya abonnemangsformen inte längre ha tillgång till tjänsten.    

Om du har en abonnemangsform som avser endast en användare kan du inte samtidigt läsa e-böcker eller lyssna på ljudböcker från flera enheter. Om du har en abonnemangsform som omfattar flera personer i din familj kan dina familjemedlemmar och du samtidigt läsa e-böcker och lyssna på ljudböcker från det antal enheter som motsvarar antalet familjemedlemmar som abonnemanget omfattar, Oavsett abonnemangsform går det att läsa e-böcker och lyssna på ljudböcker från olika enheter så länge det inte sker samtidigt.

 

4. Hur du tecknar abonnemang

Du tecknar abonnemang genom att registrera ett personligt konto (”Mitt konto”) på nextory.se. Du måste ange kontaktuppgifter och betalningsuppgifter, välja lösenord och abonnemangsform samt bekräfta att du accepterar de särskilda villkoren för abonnemanget, dessa allmänna villkor och Nextorys integritetspolicy. Du får tillgång till tjänsten så snart du fullföljt registreringen. När du har fullföljt registreringen skickar Nextory en bekräftelse på abonnemanget och villkoren för detta till den e-postadress som du har angett.

     

5. Inledande provperiod

Om det abonnemang som du har tecknat innefattar en inledande provperiod har du möjlighet att utan kostnad prova på Nextorys tjänst under en inledande period från att du tecknat dig för abonnemanget hos Nextory. Om du har tecknat ett familjeabonnemang har även dina familjemedlemmar som omfattas av abonnemanget motsvarande möjlighet.

Provperiodens längd framgår av de särskilda villkoren för abonnemanget och provperiodens sista dag framgår av den bekräftelse på abonnemanget som du får per e-post efter att du har registrerat ditt personliga konto.

Om du inte vill fortsätta med ditt abonnemang efter provperioden kan du säga upp abonnemanget via ditt konto på nextory.se senast under provperiodens sista dag.

 

6. Ångerrätt

Du har i enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att frånträda (ångra) avtalet om abonnemang på Nextorys tjänst genom att lämna eller sända ett meddelande om detta till Nextory inom 14 dagar från att avtalet ingicks.

Ångerrätten gäller även vid byte av abonnemang, dvs. du har möjlighet att ångra ett byte till en annan form av abonnemang genom att lämna eller sända ett meddelande till Nextory om detta inom 14 dagar från bytet. Om du utnyttjar ångerrätten vid byte av abonnemang återgår ditt abonnemang till den tidigare formen. Om du betalat en högre kostnad för det nya abonnemanget än vad du skulle ha gjort om du hade behållit det tidigare abonnemanget och du ångrar bytet inom ångerfristen avräknar Nextory mellanskillnaden vid nästa betalningstillfälle.

Du accepterar att ångerrätten går förlorad och inte längre gäller om du eller någon familjemedlem som omfattas av ett familjeabonnemang under ångerfristen börjar streama eller ladda ner någon e-bok eller ljudbok som omfattas av abonnemanget.

Om du vill utöva ångerrätten kan du använda ett standardformulär benämnt ångerblankett som Konsumentverket har upprättat och som kan laddas ner på Konsumentverkets webbsajt www.konsumentverket.se eller beställas av Konsumentverket på telefon 0771-42 33 00. Du kan också meddela att du frånträder avtalet via ditt konto på nextory.se eller genom att kontakta kundservice.

 

7. Ditt abonnemang

Om du varken har sagt upp ditt abonnemang före provperiodens utgång (i de fall abonnemanget innefattar en inledande provperiod) eller frånträtt avtalet inom ångerfristen löper abonnemanget antingen under den tidsbegränsade period som framgår av de särskilda villkoren för abonnemanget eller – om ditt abonnemang inte är tidsbegränsat - tills vidare till dess att det avslutas i enlighet med bestämmelserna om avslutande av abonnemang nedan i dessa allmänna villkor.

Kostnaden för abonnemanget framgår av de särskilda villkoren för abonnemanget och debiteras i förskott för en period om 30 dagar i taget. Den första debiteringsperioden löper således under 30 dagar från och med dagen för tecknandet av abonnemanget eller – om en provperiod ingår – från och med den första dagen efter utgången av provperioden. Den andra debiteringsperioden löper under de därpå följande 30 dagarna osv. Uppgift om vilka datum som kommande betalningstillfällen infaller på lämnas på ditt konto på nextory.se. Vid betalning genom inlösen av presentkort gäller i stället för vad som nu sagts att abonnemanget förskottsbetalas för den period som framgår av villkoren för presentkortet.

Kostnaderna för de olika formerna av abonnemang inkluderar moms. Eventuella avgifter för datatrafik över internet eller mobilnät ingår inte i kostnaderna.      

Nextory har rätt att ändra kostnaderna för de olika formerna av abonnemang liksom att införa nya abonnemangsformer eller ändra de befintliga abonnemangsformerna. Nextory är skyldigt att avisera dig om sådana ändringar via e-post till den e-postadress som är registrerad på ditt konto på nextory.se minst 30 dagar innan de ska börja tillämpas. Om du motsätter dig ändringarna har du möjlighet att avsluta ditt abonnemang. Om du inte avslutar ditt abonnemang gäller ändringarna från och med det datum som Nextory har angett i e-postmeddelandet.  

 

8. Betalning

Du kan betala kostnaden för ditt abonnemang med någon av de metoder som anges på nextory.se. Du måste registrera uppgifter som möjliggör betalning med någon av dessa metoder när du registrerar ditt personliga konto på nextory.se och du måste vid behov självmant uppdatera uppgifterna, t ex om giltighetstiden för ett kort som du registrerat löper ut eller kortet spärras.

Du kan också betala kostnaden för ditt abonnemang genom att lösa in presentkort. Om du i så fall vill fortsätta med abonnemanget efter att den period löpt ut som betalats med presentkortet måste du lösa in ytterligare presentkort eller registrera uppgifter som möjliggör betalning enligt någon av de metoder som anges på nextory.se. Om du löser in ett presentkort för att betala för ett befintligt abonnemang pausas betalningar med andra metoder under den period som presentkortet täcker.

Vid betalning med kort eller autogiro är du skyldig att se till att det finns erforderliga medel tillgängliga på det bankkonto till vilket ditt kort eller autogiro är kopplat för att möjliggöra betalning till Nextory vid varje betalningstillfälle.

Om erforderliga medel inte finns tillgängliga på ditt bankkonto, giltighetstiden för ditt kort har löpt ut, kortet har spärrats eller Nextory av någon annan anledning inte kan tillgodogöra sig betalning från dig vid ett på ditt konto på nextory.se i angivet betalningstillfälle har Nextory rätt att spärra ditt abonnemang.

Om Nextory spärrar ditt abonnemang får du ett meddelande om detta via e-post till den e-postadress som är registrerad på ditt konto på nextory.se. Om du därefter utan dröjsmål möjliggör för Nextory att tillgodogöra sig betalning häver Nextory spärren och återaktiverar ditt abonnemang. För närmare information om hur du ska gå till väga för att få en spärr av ditt abonnemang hävd kan du logga in på ditt konto nextory.se eller kontakta kundservice.

Kvitton på dina betalningar görs tillgängliga på ditt konto på nextory.se och kan därifrån laddas ner och skrivas ut.

 

9. Hur du avslutar ett abonnemang som gäller tills vidare

Du kan när som helst säga upp ett abonnemang som gäller tills vidare genom att logga in på ditt konto på nextory.se och där avsluta abonnemanget. Du kan också säga upp abonnemanget genom att kontakta Nextory på annat sätt.  Tidsbegränsade abonnemang upphör automatiskt vid utgången av den avtalade abonnemangsperioden.

 

10. Nextorys rätt att avsluta ditt abonnemang

Nextory har rätt att med omedelbar verkan avsluta ditt abonnemang om

  1. det inte är möjligt för Nextory att tillgodogöra sig betalning med utnyttjande av de betalningsuppgifter som du registrerat på ditt personliga konto på nextory.se;
  2. du eller någon familjemedlem som omfattas av ditt abonnemang har brutit mot dessa allmänna villkor i något väsentligt hänseende; eller
  3. du eller någon familjemedlem som omfattas av ditt abonnemang har gjort intrång i, eller medverkat till att någon annan gjort intrång i, Nextorys, dess licensgivares eller annan berörd tredje mans immateriella rättigheter.

Vid avslut av abonnemang enligt punkt (i) ovan kan du återaktivera ditt tidigare abonnemang om du ser till att registrera uppgifter som möjliggör betalning och underrättar Nextory om detta innan ditt konto raderats.  

Om Nextory har skälig grund att misstänka att sådana omständigheter som anges under punkt (ii) eller (iii) ovan föreligger har Nextory rätt att spärra ditt abonnemang i avvaktan på utredning av omständigheterna. Du debiteras inte någon kostnad under tiden som ditt abonnemang är spärrat på grund av misstanke och eventuell i förskott erlagd kostnad för tid som ditt abonnemang är spärrat återbetalas till dig om misstankarna inte kan verifieras.

Nextory har rätt att med iakttagande av minst tre månaders uppsägningstid avsluta ditt abonnemang om Nextory beslutar att upphöra att tillhandahålla tjänsten eller om Nextory beslutar att förändra tjänsten eller sina villkor för att tillhandahålla tjänsten i något väsentligt hänseende.

Meddelande om avslutande av ditt abonnemang skickas till den e-postadress som du har registrerad på ditt personliga konto på nextory.se.

 

11. Tillgänglighet, avbrott och fel

Nextorys tjänst är normalt tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Tjänsten kan dock vara begränsad eller helt stängd i samband med planerade uppgraderingar och underhåll.

Du är införstådd med att oplanerade avbrott i Nextorys tjänst kan förekomma på grund av tekniska fel eller handhavandefel och att tjänsten inte är fri från buggar och andra fel.

Du accepterar att ditt abonnemang endast ger rätt att använda tjänsten såsom den vid varje tid faktiskt är utformad och med det innehåll som den vid varje tid faktiskt har.   


12. Reklamation

Om du vill reklamera Nextorys tjänst ska du göra det utan onödigt dröjsmål efter det att du fick kännedom om den eller de omständigheter som ligger till grund för reklamationen och senast tre år efter att omständigheterna inträffade. För sen reklamation kan medföra att du förlorar rätten till påföljd.

Reklamation kan ske muntligen eller skriftligen till Nextorys kundtjänst.

 

13. Personuppgifter och samtycke till kommunikationsvägar

Nextory samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter i enlighet med vad som anges i Nextorys integritetspolicy. Genom att du accepterar dessa allmänna villkor samtycker du till att dina personuppgifter får behandlas enligt vad som anges i dessa allmänna villkor och i Nextorys integritetspolicy.

Du samtycker till att Nextory får kommunicera med dig via brev, telefon, e-post, meddelanden via ditt personliga konto på nextory.se och via Nextorys app, sociala medier, SMS eller MMS avseende erbjudanden, förändringar och annat som är relaterat till Nextorys tjänst. Du kan närsomhelst välja att frånsäga dig fortsatt direktmarknadsföring genom att avregistrera dig från Nextorys utskick.

Vid avslutande av ditt abonnemang är ditt konto pausat under en period om två år. Det innebär att du har samma personuppgifter och användarhistorik kopplade till ditt konto (såsom läslistor) om du väljer att på nytt teckna abonnemang på tjänsten under dessa två år. Om du inte vill att kontot ska vara pausat kan du vända dig till Nextorys kundservice med en begäran om att kontot ska raderas före utgången av nämnda tvåårsperiod.

 

14. Din användning av tjänsten

Du får endast använda tjänsten för ditt eget privata icke-kommersiella bruk. Det innebär bland annat att du inte kan överlåta ditt abonnemang till någon annan och att du inte får låta någon annan använda ditt abonnemang, med undantag för familjemedlemmars användning enligt villkoren för familjeabonnemang.

Du får inte kopiera eller på annat sätt framställa exemplar av de e-böcker och de ljudböcker som du får tillgång till genom ditt abonnemang och du får inte sprida eller på annat sätt för allmänheten tillgängliggöra e-böckerna och ljudböckerna. Nämnda förbud omfattar även enskilda delar av e-böckerna och ljudböckerna. Kopiering och annan exemplarframställning är inte tillåten ens för ditt eget privata bruk. Du får inte heller kringgå eventuella tekniska åtgärder som syftar till att förhindra olovligt nyttjande av e-böckerna och ljudböckerna.  

Undantag från vad som angetts ovan gäller för sådana åtgärder som är tillåtna enligt tvingande bestämmelser i upphovsrättslagen, t ex citat.

 

15. Ditt konto på nextory.se

Ditt konto på nextory.se är strikt personligt och du är skyldig att inte avslöja ditt användarnamn eller ditt lösenord för någon annan och behandla dem på ett så säkert sätt att ingen annan får kännedom om dem. Om du delar surfplatta eller smartphone med en eller flera andra personer bör du därför alltid vara noga med att logga ut efter att du har använt Nextorys tjänst.

Du är skyldig att vid behov logga in på ditt konto på nextory.se och uppdatera dina kontaktuppgifter och betalningsuppgifter så att de är aktuella.

 

16. Force Majeure

Nextory har inga skyldigheter eller annat ansvar om avbrott eller fel i tjänsten beror på omständigheter utanför Nextorys kontroll och som Nextory inte skäligen kunde förutse då avtalet träffades och vars följder Nextory inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

 

17. Cookie-policy

Nextory använder cookies när du besöker nextory.se. En cookie är en informationsfil som lagras i användarens dator. Cookien kan inte identifiera dig personligen, utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket. Om du inte vill tillåta lagring av cookies i din dator kan du hindra det genom inställningarna i din webbläsare. Cookien lagras under den tid du är ansluten till tjänsten, eller under så lång tid som uppgifterna behövs för fullgörande av förpliktelse eller rättighet som är förknippad med tjänsten.

 

18. Ändringar av dessa allmänna villkor

Nextory har rätt att göra ändringar i dessa allmänna villkor. Nextory är skyldigt att avisera dig om sådana ändringar via e-post till den e-postadress som är registrerad på ditt konto på nextory.se minst 30 dagar innan de ska börja tillämpas. Om du motsätter dig ändringarna har du möjlighet att avsluta ditt abonnemang. Om du inte avslutar ditt abonnemang gäller de ändrade villkoren från och med det datum som Nextory har angett i e-postmeddelandet.  

 

19. Om Nextory AB och kontaktuppgifter

Nextory AB är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556708-4149 och har följande kontaktuppgifter.

Adress: Dalagatan 7, 111 23 Stockholm
Webbsajt: www.nextory.se

E-post: kundservice@nextory.se

Telefon: 08-411 17 15


Öppettider för kundservice framgår på nextory.se.  

 

20. Tillämplig lag och tvistelösning

Dessa allmänna villkor begränsar inte de rättigheter som du som konsument har enligt tvingande konsumentskyddsregler som vid var tid är gällande och tillämpliga.

Svensk rätt (men undantag för svenska lagvalsregler) är tillämplig på dessa allmänna villkor.

Om tvist uppkommer mellan Nextory och dig som inte kan lösas i godo har du i många fall möjlighet att få tvisten prövad i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se.

EU-kommissionen erbjuder även konsumenter och företag möjligheter att lösa tvister genom ett förfarande online, se http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Om en tvist mellan Nextory och dig varken kan lösas i godo eller utanför domstol ska tvisten slutligt avgöras av svensk allmän domstol.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan